Ana Sayfa  |  İletişim  |  Site Haritası         
 
 Yatırımcı İlişkileri

Temel Bilgiler

Kar Dağ.Pol.ve Kar Dağ.Zamanı

Yatırımcı Sunumları

Faaliyet Raporları

Kar Dağıtım Tabloları

Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

Bağımsız Den.Rap. ve Fin.Tab.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları

Özel Durum Açıklamaları

Ana Sözleşme

Ticaret Sicili Bilgileri

Sıkça Sorulan Sorular

Duyurular

Bilgilendirme Politikamız

Kar Dağıtım Politikamız

Ücret Politikamız
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
-Nisan 2009-

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; İlgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve esas sözleşmemizi dikkate alarak kar dağıtımı kararlarını belirlemektedir.

Buna göre;

1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır,

Amaç

Doğan Gazetecilik A.Ş. (Doğan Gazetecilik)’in temel kamuyu aydınlatma politikası, Doğan Gazetecilik’nin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir. Doğan Gazetecilik ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili stratejilerinin, kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının kamu ile paylaşılmasının, Şirketin sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

Doğan Gazetecilik kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Doğan Gazetecilik Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Seri: VIII, No: 54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II/md.1.2. çerçevesinde hazırlanmış; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Kapsam

Bilgilendirme Politikası, Doğan Gazetecilik bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Doğan Gazetecilik’nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

“Mali Kontrol Birimi” kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Doğan Gazetecilik tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

i) İMKB’ye faks ile iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),

ii) Periyodik olarak İMKB’ye kapalı zarf ile iletilen finansal rapor, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Elektronik ortamda KAP Bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),

iii) T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, kar dağıtımı, genel kurul çağrısı vb.),

iv) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,

v) Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,

vi) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,

vii) Kurumsal Web Sitesi (kurumsal.dogangazetecilik.com),

viii) Telefon, cep telefonu üzerinden iletişim (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Doğan Gazetecilik’in finansal raporları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)’na göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve finansal raporların hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu üyesi (varsa), Mali İşler Grup Başkanı, Mali İşler Direktörü ve/veya Muhasebe Müdürü tarafından doğruluk beyanı imzalanır.

Finansal rapor ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda kapalı zarf içerisinde İMKB’ye ve eş zamanlı olarak SPK’ya iletilir. Finansal rapor ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, KAP bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Web Sitemiz (kurumsal.dogangazetecilik.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda kapalı zarf içerisinde İMKB’ye ve eş zamanlı olarak SPK’ya iletilir. Faaliyet raporu kamuya açıklandığı anda, KAP bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini Şirketimiz Mali Kontrol Biriminden temin edebilirler.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Doğan Gazetecilik’in özel durum açıklamaları, Doğan Gazetecilik Mali İşler Grup Başkanı gözetiminde hazırlanır ve prensip olarak Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak İMKB’ye bildirilir. Bunun mümkün olamadığı hallerde, özel durum açıklamaları sırasıyla, imza yetkisine sahip, Mali İşler Grup Başkanı, Mali İşler Direktörü ve Muhasebe Müdürü tarafından imzalanarak İMKB’ye iletilir. Şirket adına özel durum açıklaması yapmaya yetkili kişilerin isimleri ve değişiklikler İMKB’ye bildirilir. Özel durum açıklamaları İMKB’ye faks yoluyla iletilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Bir bilgi, makul bir yatırımcının söz konusu bilgiyi önemli ve özel bulma ihtimalinin yüksek olması durumunda, önemli ve özel bir bilgi olarak kabul edilir.

Herhangi bir Doğan Gazetecilik çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel (içsel) bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal Doğan Gazetecilik Mali İşler Grup Başkanı’na bildirir. Bu durumda, Doğan Gazetecilik Mali İşler Grup Başkanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklamasının hazırlanarak, İMKB’ye iletilmesini sağlar.

Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler

Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimlerin (izahname, sirküler vb.), Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanması gerekmektedir.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Mali İşler Grup Başkanı, Doğan Gazetecilik Mali İşler Direktörü ve Doğan Gazetecilik “ Mali Kontrol Birimi” tarafından belirlenen yetki sınırları dâhilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanı/Genel Müdür veya Mali İşler Grup Başkanı tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Doğan Gazetecilik çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Doğan Gazetecilik Mali İşler Grup Başkanlığına veya Mali Kontrol Birimine yönlendirilir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Doğan Gazetecilik ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Doğan Gazetecilik, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Doğan Gazetecilik adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz.

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri
Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan mülakatlar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna karşılık Doğan Gazetecilik, bu tip ortamlarda, yeni bir bilgilendirme yapmayacak; daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemeyecek ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel (içsel) bilgileri açıklamayacaktır.

Sunumlar ve/veya konuşmalar
Doğan Gazetecilik, sermaye piyasası katılımcılarına yapılacak sunumları, tele konferansları ve konuşmaları mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurur. Doğan Gazetecilik yeterince kamuya duyurulmamış organizasyonlara iştirak etmemeye özen gösterir. Doğan Gazetecilik planlanmış ve belli bir program dâhilinde yapılan sunumların, imkanlar dâhilinde, eş zamanlı olarak web üzerinden de yayınlanması konusunda ilgilileri yönlendirme hususunda gerekli çabayı gösterir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanmasını Takiben Yapılan Görüşmeler
Doğan Gazetecilik periyodik olarak sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya tele-konferans ile görüşmeler yapılacağının bilincindedir. Doğan Gazetecilik söz konusu görüşmelerin internet üzerinden eş zamanlı olarak yayınlanması konusunda gerekli çalışmaları yapar.

Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler ve Dedikodular

Doğan Gazetecilik prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada söylenti ve dedikodu mahiyetinde asılsız haberler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, piyasada dolaşan söylenti ve dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin Doğan Gazetecilik’in Bilgilendirme Politikasının bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapabilirler. Buna karşılık, gerekli koşullar oluştuğu takdirde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlendiği üzere “doğrulama yükümlülüğü” yerine getirilerek, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

Beklentilerin Açıklanması

Doğan Gazetecilik bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Doğan Gazetecilik’in beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Doğan Gazetecilik beklentilerini sözlü olarak sadece önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda yapar. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik finansal raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

Analist Raporları

Doğan Gazetecilik, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Web Sitesinde (kurumsal.dogangazetecilik.com) yayınlamaz. Doğan Gazetecilik, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir. Doğan Gazetecilik kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları Web Sitesinde (kurumsal.dogangazetecilik.com) kamuya açıklar.

Sessiz Dönem

Doğan Gazetecilik, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme “sessiz dönem” adı verilir. Doğan Gazetecilik için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15’inde başlar ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Doğan Gazetecilik sessiz dönem boyunca;

(i) Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumunu konuşmayacaktır,

(ii) Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,

(iii) Kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen soruları cevaplamayacak; bu tip gruplara açıklama yapmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Web Sitesinde (kurumsal.dogangazetecilik.com) yer verecektir.

Sessiz dönem boyunca Doğan Gazetecilik adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, “Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim” bölümünde belirtilen koşullar dahilinde, konferanslara, forumlara, panellere katılabilecek, buralarda konuşma ve açıklama yapabilecektir.

Doğan Gazetecilik Web Sitesi (kurumsal.dogangazetecilik.com)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, kurumsal.dogangazetecilik.com İnternet adresindeki Doğan Gazetecilik Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Doğan Gazetecilik tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Web Sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir.

Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.


Tüm Hakları Saklıdır. 2005 - 2006 Doğan Gazetecilik A.Ş.
                                                                                                                               Bilgi toplumu hizmetleri MKK tarafından sağlanmaktadır.