Ana Sayfa  |  İletişim  |  Site Haritası         
 
 Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim ve Yayın İlkeleri

Sektördeki Yerimiz

Yönetim ve Organizasyon

 

Organizasyon Şeması

 

Yönetim Kurulu

 

İcra Kurulu

 

Komiteler

 

Yöneticiler

Ortaklık Yapısı
YÖNETİM KURULU

Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en fazla 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Bir tüzel kişiyi temsilen Yönetim Kuruluna seçilen kişinin üyeliği, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı işbu tüzel kişi tarafından yazılı olarak bildirildiğinde kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanması koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanı kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu özellikle;

Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,

Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,

Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,

Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,

Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,

Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,

Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,

Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,

Şirketin son bilançosunun aktif toplamının %10’unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,

Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,

Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,

Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,

Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,

Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,

Şirket bünyesinde oluşturulacak yürütme ve danışma komitelerini belirler, bunların üyelerini saptar,

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir

Şirket Yönetim Kurulu’nun 31.07.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölüşümü aşağıdaki gibi yapılmıştır;

 

Yağmur Şatana

Başkan

Yürütmede Görevli Değil

Mehmet Rıfat Ababay

Başkan Yardımcısı

Yürütmede Görevli

Zafer Mutlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Yürütmede Görevli Değil

Tolga Babalı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yürütmede Görevli Değil

Neslihan Emine Tokcan

Yönetim Kurulu Üyesi

Yürütmede Görevli Değil

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Yürütmede Görevli Değil

Sedat Gümüşoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Yürütmede Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin Şirket sermayesinde pay oran ve tutarları bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ellerinde bulunan Şirket’e ait sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışında yürüttükleri görevlerle ilgili olarak Şirketçe belirlenen kurallara herhangi bir aykırılık oluşmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sedat Gümüşoğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsızlık niteliğine sahiptirler.

Söz konusu bağımsız üyelerin bağımsızlıklarına ilişkin yazılı beyanları bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul tarafından kararlaştırılan aylık ücret dışında, nakdi veya gayri nakdi olarak yapılmış bir ödeme bulunmamaktadır.

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilere karşı açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Yağmur Şatana

Yönetim Kurulu Başkanı

Yağmur Şatana, 1963 doğumlu olup, TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye/İktisat bölümü mezunudur.

Kariyerine 1987 yılında bankacılık sektöründe başlayan Yağmur ŞATANA, 2008 yılına kadar Finansbank A.Ş.'de çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmış, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Kurumsal Bankacılık, Ticari Bankacılık, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi konularında yurtiçi ve yurtdışı görevler almıştır. Aynı dönem içerisinde Fiba Factoring, Girişim Factoring ve Finans Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Finans Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2008 yılından itibaren Fiba ve Fina Holding bünyesinde Finans, Gayrimenkul, Turizm, Liman, Enerji, Perakende Sektörlerinde faaliyet gösteren on altı grup şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Yardımcılığı/Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2011 yılında Holding İcra Kurulu Başkanı olarak Demirören Grubu'nda bir yıl görev yapan Yağmur Şatana, Enerji, LPG, Akaryakıt sektörlerinde görev almış ve aynı zamanda da Milliyet ve Vatan Gazeteleri'nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2012 yılında Kazancı Holding A.Ş.'ye Yönetim Kurulu üyesi olarak katılan Yağmur Şatana, enerji, jeneratör, doğalgaz dağıtım, elektrik dağıtım, turizm, tarım ve yiyecek/içecek (Cookshop) sektörlerinde faaliyet gösteren iştirak şirketlerinde 5 Yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Yardımcısı/Üyesi olara görev yapmıştır. Bunlara ilave olarak Turizm sektöründe faaliyet gösteren Detur International Holding B.V. ve petrokimya/tekstil sektöründe faaliyet gösteren Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyeliğini'de sürdürmüştür.

Yağmur Şatana, bilanço yönetimi, risk yönetimi, büyüme, proje finansmanı, pazarlama yönetimi konularında kariyeri boyunca önemli değişim ve dönüşüm projelerine liderlik etmiştir.

Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

 Mehmet Rıfat Ababay

Yönetim Kurulu Üyesi

1957 yılında Balıkesir’de doğdu. İlköğretimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra İstanbul’da Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi’nin orta bölümüne devam etti. Lise öğrenimini Fransız Saint Michel Lisesi’nde tamamladı. Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olan Ababay, gazeteciliğe 1979 yılında başladı. Sırasıyla Aktüel Yayıncılık, Gelişim Yayınları, Hürriyet ve Sabah’ta profesyonel gazetecilik yaşamını sürdüren Ababay, 1994 yılında Posta gazetesinin kurucu ekibine katıldı. 1996 yılından bu yana Posta Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Ababay, evli ve iki çocuk babasıdır.  

Zafer Mutlu

Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında İzmit’te doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Gazeteciliğe parlamento muhabiri olarak 1976 yılında Vatan gazetesinde başladı. Daha sonra Anka Ajansı’nda, Dünya ve Günaydın Gazetelerinde çalıştı. 1985 yılında göreve başladığı Sabah gazetesinde 1986’da Genel Yayın Müdürü oldu. Sabah gazetesinin, Medya Holding A.Ş. grubundaki diğer gazetelerle dergi grubunun ve 1992 yılında kurulan özel televizyon kanalı Satel A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yayın Grubu Başkanı olarak görev yaptı. 4 Eylül 2002’de yayın hayatına başlayan Vatan gazetesi/ Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Zafer Mutlu, Mayıs 2008’den bu yana Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. 

Tolga Babalı

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 İstanbul doğumlu olan Babalı, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladıktan sonra 1998 yılında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak kariyerine başlamıştır. 2006-2008 yılları arasında ayrıca Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü görevini de yürüten Babalı, 10 yıllık kamu görevleri sonrası 2008-2011 yılları arasında sırasıyla Petrol Ofisi A.Ş. Vergi Müdürü ve Doğan Holding Vergi Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011 Eylül ayından itibaren Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ‘de risk ve vergi yönetiminden sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Neslihan Emine Tokcan


Yönetim Kurulu Üyesi

İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1990’a kadar çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 1990’da Marie Claire dergisinde Reklam Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra aynı dergide Yayın Yönetmenliği yaptı. Ardından sırasıyla, 1995’te Naturel Dergisi Yayın Yönetmenliği,Hürriyet Dergi Grubu Reklam Grup Başkanlığı, Milliyet Dergi Grubu ile Hürriyet Dergi Grubu’nun birleşmesiyle kurulan Rekpa Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1999-2005 yılları arasında Alman Burda, İtalyan Rizzoli grupları ve Doğan Grubu’nun ortaklığı ile kurulan DBR Dergi Grubu’nun Genel Müdürlüğü’nü yürüttü. Bu süreçte Elle ve Hello dergilerini Türkiye’de yayınladı. Ayrıca Dünya Dergi Yayıncıları Birliği (FIPP) Yürütme Kurulu’nda görev aldı. 2005-2015 yılları arasında Posta ve Fanatik gazeteleri Reklam Grup Başkanı ve Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2016 Şubat ayından itibaren ise Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tokcan,biri erkek, biri kız iki çocuk annesidir. 

Hacı Ahmet Kılıçoğlu


Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye


(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere’de University of Essex’ten ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında başladı ve 1980 yılında Türkiye İş Bankası’nda uzman yardımcısı olarak devam etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalıştı ve 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulundu. 1987 yılında Türk Eximbank’ta göreve başlayan Kılıçoğlu, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, bu kurumda 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de 1998-2010 yılları arasında sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) başkanlığına seçildi. 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, halen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Şeker Mortgage Finansman AŞ’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.    

Sedat Gümüşoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye

1970 Doğumlu Sedat Gümüşoğlu meslek hayatına 1998 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de  Bütçe ve Yatırımcı ilişkileri müdürü olarak başladı.1999-2008 yılları arasında Digitürk’te Finans Direktörü olarak görev yaptı. 2008 -2011 yılları arasında U.N. RO RO İşletmeleri A.Ş.’de Finans Direktörü olarak görev yapan Gümüşoğlu 2011 -2017 yılları arasında  aynı şirkette CEO olarak görevlendirildi.  Sedat Gümüşoğlu Evli ve bir çocuk babasıdır.

 


Tüm Hakları Saklıdır. 2005 - 2006 Doğan Gazetecilik A.Ş.
                                                                                                                               Bilgi toplumu hizmetleri MKK tarafından sağlanmaktadır.